Tuyển Sinh

Union University of California được thành lập với nhiệm vụ giáo dục đại học chất lượng cao đảm bảo sự thành công cho sinh viên. Trong quá trình xét tuyển, Viện cố gắng đánh giá tiềm năng của ứng viên thể học được trên môi trường mạng. Để được xét tuyển nhập học ứng viên phải hội đủ những điều kiện nhập học cụ thể của chương trình mình theo học, như được nêu trong bảng đính kèm. đặc biệt chú trọng đến quá trình học tập của ứng viên, nhưng những yếu tố bên lề việc học tập cũng thể được xem xét khi xét tuyển một đơn xin nhập học. Do đó, thông tin bổ sung /hay giấy tờ ứng tuyển cũng cần thiết cho việc xét tuyển hồ của từng người. Ứng viên nào chưa nộp đủ mọi giấy tờ được yêu cầu thì trong một số trường hợp thể được xét tuyển điều kiện. Những sinh viên được xét tuyển điều kiện phải nộp đủ những giấy tờ bắt buộc trong khóa học đầu tiên. Sinh viên nào còn chưa hoàn tất một số môn họccấp thấp hơn thì phải làm cho xong trong vòng một năm sau khi nhập học. Nếu không làm được như vậy thì sinh viên sẽ không được ghi danh lớp tiếp theo không được xét hỗ trợ tài chính.