Transfer of Credit

UUC không tham gia vào việc thỏa thuận chuyển điểm với bất kỳ trường đại học hay viện nào.

Để thể chuyển điểm vào trong chương trình học, sinh viên phải nộp bảng điểm chính thức từ trường học trước cho Phòng Học Vụ của UUC cứu xét. Bảng điểm được cứu xét theo từng trường hợp cụ thể.

 

SỐ TÍN CHỈ TỐI ĐA ĐƯỢC CHUYỂN

UUC xem xét yêu cầu của sinh viên xin chuyển các tín chỉ ghi trên bảng điểm chính thức vào một chương trình học nào đó chiếu theo những đường hướng sau:

  • Yêu cầu chuyển điểm sẽ được xét dựa trên sự tương đồng nội dung môn học chớ không phải theo tên môn học. Nội dung đó phải tương đương với nội dung môn học của UUC. UUC thể yêu cầu sinh viên cung cấp thêm những liệu liên quan đến môn xin chuyển điểm, như đề cương môn học danh mục môn học.
  • Mọi yêu cầu chuyển điểm đều sẽ được xem xét nghiêm túc. Nói chung các môn của một trường uy tín được sự công nhận của những quan cấp nhận uy tín địa phương đều được cho chuyển điểm. Đối với cao học, chỉ những môn đạt điểm “B” trở lên mới được cho chuyển điểm.
  • Sinh viên chỉ có thể xin chuyển điểm vào chương trình học của UUC những môn được cấp bảng điểm ở cùng trình độ. Viện không cho phép sinh viên được chuyển điểm đối với những môn có trình độ thấp hơn.Sinh viên đã có một văn bằng ngang cấp ở UUC sẽ không được chuyển điểm quá phân nửa số tín chỉ của chương trình học mới.
  • Những môn thuộc một văn bằng đã tốt nghiệp thì không được chuyển điểm.
  • Sinh viên nào muốn theo học một môn ở trường khác nhằm chuyển tín chỉ của môn đó vào chương trình học ở UUC thì phải xin một bảng tóm lược môn học trước khi học môn đó.

Sinh viên được phép chuyển điểm số tín chỉ tối đa như sau:

  • Cao học Mục vụ – 6 tín chỉ
  • Cao học Thần học – 12 tín chỉ

 

THÔNG BÁO VỀ TÍNH CHUYỂN NHƯỢNG CỦA TÍN CHỈ VÀ CÁC VĂN BẰNG ĐƯỢC CẤP Ở UUC

Tính chuyển nhượng của tín chỉ do UUC cấp phát là hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của trường mà sinh viên muốn chuyển đến. Việc chấp nhận văn bằng trong chương trính giáo dục (Cao học Mục vụ, Cao học Thần học) của UUC cũng hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của trường nơi sinh viên muốn chuyển đến. Nếu tín chỉ hay văn bằng (hoặc giấy chứng nhận) của Viện không được chấp nhận ở trường mà sinh viên muốn chuyển đến thì sinh viên có thể buộc phải học lại một phần hoặc toàn bộ chương trình ở trường đó. Vì lý do đó sinh viên phải biết chắc việc mình học ở trường đó có đáp ứng được nhu cầu học tập của mình hay không. Có lẽ sinh viên nên liên lạc trước với trường nơi mình muốn học tiếp sau khi tốt nghiệp UUC để biết xem liệu các tín chỉ, văn bằng hay giấy chứng nhận của UUC có được chấp nhận không.