Devotions from the President

Mục vụ Ghi nhớ và Sự Hiện Diện

“Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cùng phải xiềng xích với họ, lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ.”Hê-bơ-rơ 13:3
“Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta… ta bị tù, các ngươi viếng ta.”Ma-thi-ơ 25:35-36

A Grace That Is Ages Old

  “This grace was given to us in Christ Jesus before the ages began…” 2 Timothy 1:9

A Message for Archippus and for Us

Tell Archippus: “See to it that you complete the work you have received from the Lord.” Colossians 4:17

We are called to complete the work we have received from the Lord.

Có Lẽ Bà Đã Hiểu Được

“Bà thưa, ‘Xin cho hai con trai của con đây, một đứa ngồi bên phải, một đứa bên trái của Chúa, trong vương quốc Ngài.’ ” Ma-thi-ơ 20:21

Pages