Sứ Mạng - Mục Tiêu

SỨ MỆNH

Union University of California một trường đại học Đốc trực tuyến quyết tâm vượt các trở ngại về tài chánh, di chuyển ngôn ngữ nhằm trang bị cho học viên để họ phục vụ Chúa trong bối cảnh mục vụ của họ.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Union University of California mở các chương trình: Cao Học Mục Vụ (Master of Arts in Ministry, MAM) Cao Học  Thần Học (Master of Divinity, MDiv).

MỤC ĐÍCH

 • Cung cấp cho học viên nền giáo dục đặt nền tảng trên Kinh Thánh
 • Cung cấp cho học viên một nền giáo dục có chất lượng cao, toàn diện, mang tính hàn lâm và vừa khả năng tài chánh
 • Kết nối học viên với cách nguồn học thuật xuất sắc
 • Hỗ trợ tài chính với nguồn lực hạn chế
 • Trang bị cho học viên có khả năng áp dụng điều đã học trong các bối cảnh mục vụ của mình
 • Hỗ trợ học viên nuôi dưỡng đời sống tâm linh và chức vụ
 • Nâng cao và sử dụng các khả năng phân tích, tri thức, Kinh thánh, và thúc đẩy lòng ham học suốt đời

MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG

 • Nghiêm nhặt về học thuật: Trường áp dụng những cách nghiêm nhặt để kiểm soát và duy trì chất lượng giáo dục
 • Học phí vừa phải: Tìm nguồn ủng hộ tài chánh bao gồm dâng hiến, cho tặng và các quỹ từ thiện để hỗ trợ những học viên có hoàn cảnh tài chánh giới hạn
 • Các nguồn tài nguyên học thuật: Cung cấp cho học viên những nguồn tài nguyên học thuật qua các thư viện trực tuyến.

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

 • Hiểu biết Kinh Thánh: Trang bị cho học viên khả năng sử dụng và giải thích Kinh Thánh bằng cách mở những môn học Kinh Thánh nhập môn và nâng cao
 • Lãnh đạo Mục vụ: Cung cấp những dụng cụ và cơ hội để học viên phát triển khả năng chuyên nghiệp qua việc tự đánh giá, thực tập, và các mối liên hệ với giáo sư
 • Học tập cả đời: Khuyến khích việc học cả đời bằng cách khích lệ khả năng tự nghiên cứu, khả năng tư duy phê bình, và tổng hợp các khả năng học tập để trở thành những người lãnh đạo hiệu quả trong các bối cảnh khách nhau
 • Cam kết bối cảnh: Giúp học viên làm việc hiệu quả trong các bối cảnh toàn cầu bằng cách nâng cao sự nhận thức về các văn hóa khác nhau, và khuyến khích sự tương tác và tôn trọng những người có quan điểm khác với mình
 • Truyền thông Hiệu quả: Phát triển những nhà truyền thông hiệu quả là những người có thể chuyển tải Phúc âm trong những bối cảnh khác nhau cách rõ ràng, tin quyết, và sáng tạo.