Nhập Học Lại

Sinh viên không đăng lớp qua bốn học phần liên tiếp thì phải xin học lại để được chấp thuận rồi mới đăng lớp trở lại. Những sinh viên được cho học lại phải đáp ứng những yêu cầu của chương trình học hiệu lực trong danh mục hiện hành vào thời điểm cho học lại.