Chương Trình Đào Tạo

 
CAO HỌC MỤC VỤ
 
Ngôn ngữ đào tạo: English or Vietnamese
 
Cao học Mục vụ là chương trình tích hợp dành cho giới lãnh đạo trong hội thánh địa phương, các giáo hội, các trường Kinh Thánh, các tổ chức hội thánh, hoặc các tổ chức phi lợi nhuận khác. Sinh viên sẽ xem xét một loạt các chủ đề liên quan trực tiếp đến nghiên cứu Kinh Thánh, tưởng thần học, chức vụ và sự lãnh đạo.
 
 
 

 
 
 

 
CAO HỌC THẦN HỌC
 
Ngôn ngữ đào tạo: English or Vietnamese
 
Chương trình Cao Học Thần Học (M.Div.) được soạn để bồi dưỡng trang bị cho mục nhà lãnh đạo để phục vụ trên cương vị người lãnh đạo Đốc khải tượng trong bối cảnh đa nguyên đa văn hóa ngày nay. Ngoài những kỹ năng mục vụ truyền thống về Kinh Thánh thần học, kỹ năng truyền thông hiệu quả, sự nhạy bén chính chắn về tâm linh, lòng say truyền giảng chăm sóc, chương trình Cao Học Thần Học của UUC còn những khía cạnh ít thấy trong các chương trình M.Div. truyền thống như sự liên thông toàn cầu trong thế giới ngày nay, tầm quan trọng của sự hiểu biết về đô thị hóa, những nguyên tắc lãnh đạo hiệu quả, sự am hiểu tổ chức, nhu cầu biến đổi hội. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được trang bị đầy đủ để phục vụ hiệu quả trên cương vị mục chính thức chức sắc lãnh đạo trong các hội thánh, tổ chức /hay quan mục vụ Đốc giáo.