Master Of Divinity Program

Yêu Cầu Nhập Học

Yêu Cầu Tốt Nghiệp

Trình Tự Lấy Lớp

Cao Học Thần Học (Download PDF)

Tả

Chương trình Cao Học Thần Học (M.Div.) được soạn để bồi dưỡng trang bị cho mục nhà lãnh đạo để phục vụ trên cương vị người lãnh đạo Đốc khải tượng trong bối cảnh đa nguyên đa văn hóa ngày nay. Ngoài những kỹ năng mục vụ truyền thống về Kinh Thánh thần học, kỹ năng truyền thông hiệu quả, sự nhạy bén chính chắn về tâm linh, lòng say truyền giảng chăm sóc, chương trình Cao Học Thần Học của UUC còn những khía cạnh ít thấy trong các chương trình M.Div. truyền thống như sự liên thông toàn cầu trong thế giới ngày nay, tầm quan trọng của sự hiểu biết về đô thị hóa, những nguyên tắc lãnh đạo hiệu quả, sự am hiểu tổ chức, nhu cầu biến đổi hội. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được trang bị đầy đủ để phục vụ hiệu quả trên cương vị mục chính thức chức sắc lãnh đạo trong các hội thánh, tổ chức /hay quan mục vụ Đốc giáo.

Mục Tiêu Học Tập

Sau khi hoàn thành chương trình Cao học Thần học, sinh viên tốt nghiệp có thể:

1.        Hiểu biết về thần học kinh thánh và lịch sử cũng như truyền đạt nó cách hiệu quả.

2.       Tăng trưởng thực tiễn cả về thể chất và thuộc linh

3.       Lập kế hoạch, tổ chức, và hướng dẫn các hoạt động phát triển hội thánh và cải cách Hội thánh.

4.       Vận động Hội thánh nhằm thay đổi xã hội, giải quyết xung đột, và sứ mạng toàn cầu.

Lãnh đạo hiệu quả bằng cách tổ chức quản việc cố vấn nhân sự trong các mục vụ của họ tại gia đình, hội thánh sở làm.