Master Of Arts In Ministry Program

 
 
 
 
 
Ngôn ngữ đào tạo: English, or Vietnamese

TẢ

Cao học Mục vụ là chương trình tích hợp dành cho giới lãnh đạo trong hội thánh địa phương, các giáo hội, các trường Kinh Thánh, các tổ chức hội thánh, hoặc các tổ chức phi lợi nhuận khác. Sinh viên sẽ xem xét một loạt các chủ đề liên quan trực tiếp đến nghiên cứu Kinh Thánh, tưởng thần học, chức vụ và sự lãnh đạo.

MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành chương trình Cao học Mục vụ, sinh viên tốt nghiệp có thể:

•  Giải thích các bản văn Kinh Thánh cách thông thạo và áp dụng chúng trong bối cảnh chức vụ của mình.

•  Làm rõ tầm nhìn chức vụ và thực hiện nó cách thành thục

•  Hiểu rõ bối cảnh chức vụ và văn hóa của mình.

•  Tăng trưởng thực tiễn cả về thể chất và tâm linh.