Hỗ trợ Tài chánh

UUC dự trù giảm học phí, kế hoạch trả chậm, học bổng cho sinh viên khó khăn về tài chính. Sinh viên nên tìm hiểu về những trường hợp hỗ trợ này nơi phòng Tài Trợ. Sinh viên đang học phải nộp đơn xin học bổng để được tiếp tục tài trợ trước cuối tháng Năm mỗi năm. Sinh viên được tài trợ theo bất cứ hình thức nào thì cũng phải đạt điểm trung bình ít nhất 3.0 mới tiếp tục được trợ cấp. Sinh viên thể liên hệ với Phòng Tài Trợ bằng email fao@uuc.eduđể biết thêm thông tin.