Ghi Danh

Để giúp sinh viên học tập tốt, UUC chia mỗi khóa sáu tháng làm hai học phần 10 tuần. khoảng thời gian trống 2 tuần giữa hai học phần. Với sự cho phép của giáo , sinh viên thể dùng thời gian đó để hoàn tất các yêu cầu của môn học (bài viết cuối khóa, tiểu luận cuối khóa, v.v.).

Sinh viên phải đăng k‎ý lấylớp trong thời hạn đăng qui định cho mỗi học phần. Hạn chót được công bố trong danh sách lớp đăng trên trang thông báo, trên trang web của Viện trong lịch học trong danh mục này. Thời hạn ghi danh bắt đầu 30 ngày trước khi bắt đầu học phần mới kết thúc trước cuối tuần đầu tiên của học phần đó.

Sinh viên được phép đăng lấy hai lớp mỗi học phần. Như vậy một khóa sáu tháng sinh viên thể theo học bốn lớp. Sinh viên cũng thể đăng nhiều hơn hai lớp mỗi học phần hoặc bốn lớp mỗi khóa sáu tháng nếu thành tích học tập tốt. Trong trường hợp đó, sinh viên cần liên lạc với Phòng Học Vụ để đăng lớp thứ ba. Sinh viên không thể ghi danh nếu không thỏa mãn tất cả các Các môn điều kiện.

Sinh viên thể theo hướng dẫn trong Trang Sinh Viên để đăng cho mỗi học phần.

Sinh viên được phép nghỉ hoặc không đăng lấy lớp trong hai học kỳ liên tiếp không bị chế tài. Những sinh viên đó phải làm đơn xin nghỉ vắng như tả trong phần “Nghỉ Vắng”. Sinh viên nào không lấy lớp trong ba học kỳ liên tiếp thì phải nộp đơn xin học lại trước khi tiếp tục học, phải tuân thủ mọi qui định qui trình về học tập cũng như hành chính, kể cả những đòi hỏi về văn bằng, đang hiệu lực trong thời gian xin học lại.