Giới Thiệu về Khóa Học

THIẾT KẾ MÔN HỌC

Các môn học đều được dạy trên mạng theo kiểu học trực tiếp. Các lớp học trên mạng được dạy theo từng học phần 10 tuần lễ. UUC chia mỗi học kỳ làm hai học phần 10 tuần. Giữa hai học phần thời gian 2 tuần để sinh viên thể hoàn tất những yêu cầu của môn học (luận cuối khóa, thi cuối khóa…). Các môn học trực tiếpđó sinh viên học riêng với một giáo phụ trách cũng được dạy theo từng học phần.

Sinh viên đăng nhập vào lớp học qua trang web của trường www.uuc.edu.

SỐ KHÓA HỌC

Mỗi môn học của UUC đều được xác định bằng một con số đặc thù bao gồm ba phần: lĩnh vực của chủ đề với tối đa ba chữ cái, một số nhận diện nếu , ba chữ số danh mục. Các con số này được xác lập bảo lưu bởi Phòng Ghi Danh nói lên chủ đề chung của môn học, một số nhận diện nếu , một con số danh mục nói lên trình độ của môn học. Số danh mục hàm chứa thông tin sau đây:

SỐ DANH MỤC

Mỗi số danh mục tượng trưng cho một lĩnh vực giảng dạy riêng cũng nói lên trình độ học thức của môn học đó, cụ thể như sau:

Số môn học từ 500 đến 699 tượng trưng cho các môn bậc cao học