Hội Thảo Thần Học 2018 và Lễ Tốt Nghiệp tại California

Body: 

Trong niềm vui và lòng tri ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi về phước hạnh trên chương trình Hội Thảo Thần Học 2017, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị tham dự chương trình Hội Thảo Thần Học 2018 vào ngày 28 tới ngày 30 tháng 5, 2018.