LỊCH HỌC NĂM 2017

Tháng Một

1    Tết Dương Lịch

9    Module 1, khoá Mùa Xuân 2017 bắt đầu

22    Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Xuân 2017 không bị điểm W được hoàn toàn bộ học phí

 

Tháng Hai

5       Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Xuân 2017: bị điểm W được hoàn 70% học phí

19    Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Xuân 2017: bị điểm W được hoàn 50% học phí (Sau ngày nầy, sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm WF Trường sẽ không hoàn lại học phí)

 

Tháng Ba

3    Đăng lớp Module 2, khoá Mùa Xuân 2017 bắt đầu

19  Module 1, khoá Mùa Xuân 2017 kết thúc

 

Tháng

3    Module 2, khoá Mùa Xuân 2017 bắt đầu

16    Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Xuân 2017 không bị điểm W được hoàn toàn bộ học phí

16  Lễ Phục Sinh – Easter Sunday

30    Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Xuân 2017: bị điểm W được hoàn 70% học phí

 

Tháng Năm

14    Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Xuân 2014: bị điểm W được hoàn 50% học phí (Sau ngày nầy, sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm WF Trường sẽ không hoàn lại học phí)

22    Ghi danh khóa hội thảo 2017 bắt đầu

 

Tháng Sáu

10  Module 2, khoá Mùa Xuân 2017 kết thúc

19  Đăng lớp Module 1, khoá Mùa Thu 2017 bắt đầu

Hội thảo 2017 tại Hoa Kỳ (tại Westminster, California)

 

Tháng Bảy

17  Module 1, khoá Mùa Thu 2017 bắt đầu

30    Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Thu 2017 không bị điểm W được hoàn lại toàn bộ học phí

 

Tháng Tám

13    Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Thu 2017: bị điểm W được hoàn 70% học phí

27    Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Thu 2017: bị điểm W được hoàn 50% học phí (Sau ngày nầy, sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm WF Trường sẽ không hoàn lại học phí)

 

Tháng Chín

10  Đăng lớp Module 2, khoá Mùa Thu 2017 bắt đầu

24  Module 1, khoá Mùa Thu 2017 kết thúc

 

Tháng Mười

6    Module 2, khoá Mùa Thu 2017 bắt đầu

18    Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Thu 2017 không bị điểm W được hoàn lại toàn bộ học phí

 

Tháng Mười Một

5       Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Thu 2017: bị điểm W được hoàn 70% học phí

19    Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Thu 2017: bị điểm W được hoàn 50% học phí (Sau ngày nầy, sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm WF Trường sẽ không hoàn lại học phí)

23    Thanksgiving

 

Tháng Mười Hai

8       Đăng lớp Module 1, khoá Mùa Xuân 2017 bắt đầu

17  Module 2, khoá Mùa Thu 2017 kết thúc

25  Lễ Giáng Sinh (Christmas)