Articles

Mục vụ Ghi nhớ và Sự Hiện Diện

“Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cùng phải xiềng xích với họ, lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ.”Hê-bơ-rơ 13:3
“Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta… ta bị tù, các ngươi viếng ta.”Ma-thi-ơ 25:35-36

Testimony

“Looking Up and Away”

 

By Dr Fletcher L Tink

 

It is not easy to restructure a school from being an unaccredited thirty year institution serving the ministerial training needs of Vietnamese to becoming a full-fledged accredited program in the English language. 

 

Nội San 6 - Giữ Vững Tay Chài

Mùa năm 2009, tôi nhận được email từ một địa chỉ

Tags: 

Pages