Nội San 5 - Ra Khơi Theo Tiếng Chúa

Body: 

Khi tôi dâng trọn thời gian để đi hầu việc Chúa, thì tuổi đời tôi đã trên năm mươi, hầu việc Chúa một ước vọng một hoài bảo tôi hằng đeo đuổi.