Nội San 4 - Ra Khơi và Vào Bờ

Body: 

Khi những ngư phủ tại bờ biển Ti-bê-ri-át ra khơi, chắc họ chỉ nghĩ những đến mẻ lưới đầy . Đó điều bình thường. Sau nhiều thách thức rồi họ cũng đã bắt được một mẻ lưới đầy.